Open source (Mã Nguồn mở)

Mã nguồn mở dùng để chỉ một chương trình máy tính trong đó các mã nguồn có sẵn cho mọi người sử dụng hoặc điều chỉnh từ thiết kế ban đầu. Mã nguồn mở thường được tạo ra như là một nỗ lực hợp tác trong đó các lập trình viên cải tiến mã và chia sẻ những thay đổi cho cộng đồng. Mã nguồn mở mọc lên trong cộng đồng công nghệ để đối phó với những phần mềm độc quyền sở hữu của các tập đoàn. 

By English

Open source refers to a computer program in which the source code is available to the general public for use and/or modification from its original design. Open source code is typically created as a collaborative effort in which programmers improve upon the code and share the changes within the community. Open source sprouted in the technological community as a response to proprietary software owned by corporations.

Like Doanh nhân số