Operand (Toán hạng)

Trong toán học, một toán hạng là một đối tượng của một thao tác toán học, một số lượng các thao tác được thực hiện.

By English

In mathematics, an operand is the object of a mathematical operation, a quantity on which an operation is performed

Like Doanh nhân số