Operator overloading (Nạp chồng toán tử)

Trong lập trình hướng đối tượng, nạp chồng toán tử (operator overloading) là một trường hợp cụ thể của tính đa hình, nơi mà các toán tử khác nhau thực hiện các công việc khác nhau tùy thuộc vào lập luận của chúng.. Nạp chồng toán tử thường được định nghĩa bởi ngôn ngữ, các lập trình viên hoặc cả hai. 

By English

In object-oriented programming, operator overloading—less commonly known as operator ad hoc polymorphism—is a specific case of polymorphism, where different operators have different implementations depending on their arguments. Operator overloading is generally defined by the language, the programmer, or both.

Like Doanh nhân số