Operator (Hàm toán tử)

Trong lập trình và tìm kiếm web, các nhà thiết kế web có thể sử dụng nó để tổ hợp các biểu thức hoặc truy vấn tìm kiếm. Ví dụ trong [PHP] sử dụng toán tử + để gắn một biến này vào một biến khác. 

By English

In programming and in web search, operators can be used to combine expressions or search queries. For example in PHP a variable can be appended onto another variable using the + operator.


Like Doanh nhân số