Optimize (Tối ưu hóa)

Tối ưu hóa một [website] thường được dùng để chỉ hành động / quá trình cải thiện thứ hạng của mình trên công cụ tìm kiếm. Xem thêm tại "Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm".

Một website có thể được tối ưu hóa về mặt tốc độ tải hoặc về điều kiện về tính khả dụng để tạo ra doanh thu và khách hàng tiềm năng. 

By English 

Optimizing a web page commonly refers to the action/process of improving its search engine ranking. See search engine optimization.

A web page can be optimized in term of its download speed or in terms of its ability to generate sales/leads.


Like Doanh nhân số