Padding (Bộ đệm )

Padding được sử dụng trong [CSS] nhằm để xác định không gian / khoảng cách giữa đường viền và nội dung hiển thị của một bài viết.

By English

Padding is used in CSS to specify the space/gap between the border of an element and the contents of the element. 

Like Doanh nhân số