Pagejacking (Tình trạng trộm code)

Tình trạng trộm [code] nghĩa là việc ăn cắp mã nguồn của một [website] nào đó và tái xuất nó ở một nơi khác. May mắn thay, nội dung bị ăn cắp không có hiệu quả bởi vì công cụ tìm kiếm thường bỏ qua các trang trùng lặp mà họ đã lập chỉ mục

By English

Stealing the source code of a particular web page and re-publishing it somewhere else. Pagejacked content is fortunately not very effective as search engines generally ignore duplicates of pages that they already indexed.

Like Doanh nhân số