Pageview (Lượt xem trang (lượt truy cập))

Một lượt xem trang là một yêu cầu cho [website]. Một người truy cập vào 10 trang trên một website thì vẫn tính là 10 lượt truy cập.

By English

One pageview is one request for a web page. A single visitor accessing 10 pages on a web site would generate 10 pageviews. 

Like Doanh nhân số