Paid inclusion (Liệt kê trả tiền)

Liệt kê trả tiền là một phương thức marketing công cụ tìm kiếm ([search engine]) mà các công ty công cụ tìm kiếm tính lệ phí liên quan đến việc liệt kê các [website] trong chỉ mục tìm kiếm của họ. Việc sử dụng phương thức liệt kê trả tiền này gây ra nhiều tranh cãi và mức độ phổ biến cũng giảm theo thời gian. 

By English

Paid inclusion is a search engine marketing product where the search engine company charges fees related to inclusion of websites in their search index. The use of paid inclusion is controversial and paid inclusion's popularity has decreased over time among search engines.

Like Doanh nhân số