Paid listings (Danh sách trả tiền)

Quảng cáo thường được hiển thị bên cạnh, phía trên hoặc kết hợp với danh sách tìm kiếm tự nhiên. Danh sách trả tiền thường được trả cho người quảng cáo. Đây được xem là một thực hành tốt để phân biệt rõ ràng danh sách trả tiền từ kết quả tìm kiếm tự nhiên. 

By English

Advertisements usually displayed alongside or above regular or "organic" search listings. Paid listings are paid for by the advertiser. It is considered good practice to clearly differentiate paid listings from organic search results.

Like Doanh nhân số