Parameter (Tham số)

Tham số được sử dụng để xác định một địa điểm, tính năng, yếu tố đo lường có thể giúp trong việc xác định một hệ thống cụ thể. Một tham số là một yếu tố quan trọng được xem xét để đánh giá hoặc tìm hiểu một sự kiện, dự án hoặc mọi tình huống.

By English 

Parameter is used to identify a characteristic, a feature, a measurable factor that can help in defining a particular system. A parameter is an important element to take into consideration for the evaluation or for the comprehension of an event, a project or any situation.

Like Doanh nhân số