Pay-per-click (Tính tiền theo click chuột)

Xem PPC

By English
See PPC.

Like Doanh nhân số