PayPal (Ngân hàng trực tuyến PayPal)

Paypal cho phép bất cứ ai có địa chỉ email có thể gửi và nhận tiền thông qua Internet. Đây là một thay thế hấp dẫn đối với thẻ tín dụng và dễ dàng sử dụng cho [webmaster] trong việc chấp nhận thanh toán trên [website].

By English

PayPal enables anyone with an email address to send and receive money over the Internet. It's an attractive alternative to credit cards and makes it easy for webmasters to accept payments on their web sites.

Like Doanh nhân số