permalink (Liên kết tĩnh)

Viết tắt của chữ Permanent link, cho phép người dùng đánh dấu và liên kết đến một trang nơi [URL] chứa trang có thể thay đổi, hoặc ở một trang rất dài có thể chứa anchors từ các khu vực khác nhau.

By English

Short for permanent link, it allows users bookmark and link to a page where the URL of the containing page might change, or where a very long page might contain anchors to different sections.

Like Doanh nhân số