Permission marketing (Marketing xin phép)

Một cách tiếp cận mới để phát triển marketing bởi Wiz Seth Godin. Ý tưởng là nỗ lực marketing của bạn sẽ đạt được hiệu quả đáng kể hơn nếu đối tượng của bạn cho phép bạn liên hệ với họ. Cái khó là làm sao để nhận được sự cho phép khi cung cấp cho họ giá trị đích thực đầu tiên.

By English

A new approach to marketing developed by marketing wiz Seth Godin. The idea is that your marketing efforts will be significantly more effective if your audience gives you permission to contact them. The hard part is getting permission by offering them true value first. 

Like Doanh nhân số