Phpdesigner (Phần mềm hỗ trợ lập trình web php)

phpDesigner(phpDesigner 8) là một PHP IDE và Trình soạn thảo PHP nhanh chóng được xây dựng với HTML5, CSS3 và JavaScript giúp đẩy mạnh, nhanh công việc lập trình web với các tính năng hữu ích để giúp bạn tạo ra trang web tuyệt vời.

By English:

phpDesigner 8 is a fast PHP IDE and PHP editor with built-in HTML5-, CSS3- and JavaScript editors boosted with features to help you create amazing websites.

Like Doanh nhân số