Pixel (Phần tử ảnh)

Phần tử ảnh là một chấm nhỏ tạo nên hình ảnh trên màn hình máy tính. Độ phân giải màn hình được đo bằng dpi (dots per inch)

By English

Pixels are the tiny dots that make up the image on the computer monitor. Monitor resolution is measured in dpi (dots per inch).

Like Doanh nhân số