Plugin

Trong kỹ thuật máy tính, plugin, trình cắm, hay phần bổ trợ là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng. Ví dụ, plug-in thường được sử dụng trong các trình duyệt web để chơi video, quét virus, và hiển thị các loại tập tin mới. Ví dụ hai plug-in được biết đến rộng rãi bao gồm Adobe Flash Player và [QuickTime]. Add-on thường được coi là thuật ngữ chung dùng cho các snap-in, plug-in, các phần mở rộng, và các chủ đề.

By English

In computing, a plug-in (or plugin, extension) is a software component that adds a specific feature to an existing software application. When an application supports plug-ins, it enables customization. The common examples are the plug-ins used in web browsers to add new features such as search-engines, virus scanners, or the ability to utilize a new file type such as a new video format. Well-known browser plug-ins include the Adobe Flash Player, the QuickTime Player, and the Java plug-in, which can launch a user-activated Java applet on a web page to its execution a local Java virtual machine.

Like Doanh nhân số