PNG (PNG)

PNG (Portable Netword Graphics) là một định dạng hình ảnh phù hợp để sử dụng trên các [website]. Nó hỗ trợ tính thông suốt và nén

By English

PNG (Portable Network Graphics) is an image format suitable for use on the web. It supports transparency and compression

Like Doanh nhân số