Pointer (Con trỏ)

Trong khoa học máy tính, con trỏ là một kiểu dữ liệu ngôn ngữ lập trình ([programming language]) có giá trị liên quan trực tiếp đến (hoặc chỉ đến) một giá trị khác được lưu trữ ở những nơi khác trong bộ nhớ máy tính theo một địa chỉ nhất định.
 
By English

In computer science , a pointer is a programming language data type whose value refers directly to (or " points to") another value stored elsewhere in the computer memory using its address . 

Like Doanh nhân số