Polymorphism (Đa hình)

Trong khoa học máy tính, tính đa hình là một khả năng (trong lập trình) để trình bày cùng một giao diện khác nhau cho các hình thức cơ bản (kiểu dữ liệu).

By English 

Polymorphism (computer science), the ability (in programming) to present the same interface for differing underlying forms (data types).

Like Doanh nhân số