Pop-up (pop-up)

Một pop-up là một cửa sổ mới sẽ xuất hiện trên cửa sổ trình duyệt để đáp ứng một hành động người dùng giống như việc bạn mở một trang, đóng cửa trang hoặc nhấp vào liên kết. Việc sử dụng cửa sổ pop-up có phần gây tranh cãi và có nhiều tiện ích chặn pop-up có sẵn, làm cho việc sử dụng các cửa sổ pop-up có phần lỗi thời.

By English

A pop-up is a new window that appears over the browser window in response to a user action like opening a page, closing a page or clicking on a link.
The use of pop-ups is somewhat controversial and many pop-up blocker utilities are available, making the use of pop-ups largely obsolete.

Like Doanh nhân số