POP

Post Office Protocol (POP) là một giao thức tầng ứng dụng, dùng để lấy thư điện tử từ server mail, thông qua kết nối TCP/IP. POP3 và IMAP4 (Internet Message Access Protocol) là 2 chuẩn giao thức Internet thông dụng nhất dùng để lấy nhận email. Hầu như các máy tính hiện nay đều hỗ trợ cả 2 giao thức

By English

In computing, the Post Office Protocol (POP) is an application-layer Internet standard protocol used by local e-mail clients to retrieve e-mail from a remote server over a TCP/IP connection. POP and IMAP (Internet Message Access Protocol) are the two most prevalent Internet standard protocols for e-mail retrieval.

Like Doanh nhân số