Possitive number (Số Dương)

Số dương là một con số lớn hơn không. Một số dương có thể được viết với dấu “+” ở phía trước của nó hoặc chỉ với con số. Ví dụ, “+3” là một số dương. “2” cũng là một số dương. Một số với dấu "-" ở phía trước không phải là số dương mà là số âm ([negative number])

By English

A positive number is a number that is bigger than zero. A positive number can be written with a "+" symbol in front of it, or just as a number. For example, "+3" is a positive number. Also "2" is a positive number. A number with a "-" symbol in front of it is not a positive number – it is a negative number.

Like Doanh nhân số