PPC (Tính tiền theo click chuột)

Tính tiền theo click chuột là loại hình quảng cáo mà người quảng cáo phải trả tiền khi người dùng nhấp vào quảng cáo của mình. Số tiền phải trả cho mỗi click chuột được thống nhất trước đó.

By English

PPC (Pay Per Click) is an advertising model where the advertiser pays only when a user clicks on his or her advertisement. The amount per click is agreed beforehand.

Like Doanh nhân số