Pre-designed logo (pre-designed logo)

Một logo độc đáo được thiết kế trước và được chào bán tại những [website] như LogoGround.com. Logo được thiết kế sẵn thường rẻ hơn so với các logo tùy chỉnh.

By English

A unique logo that was designed beforehand and is offered for sale at a web site like LogoGround.com. Pre-designed logos are generally cheaper than custom logos.

Like Doanh nhân số