Privacy policy (Chính sách bảo mật)

Một trang trên [website] mà công ty sẽ thông báo chính sách liên quan đến việc sử dụng thông tin của khách truy cập. Nó tiết lộ những thông tin về người dùng được thu thập trên website và cách công ty sử dụng thông tin đó. 

Đăng một chính sách bảo mật trên website là không bắt buộc, nhưng được xem là một cách thức tốt. Nhiều người dùng sẽ kiểm tra chính sách bảo mật trước khi đăng ký vào website hoặc mua hàng.

By English

A page on a web site where the company states its policy regarding the use of visitor information. It discloses what information about users are collected on the site and how the company will use that information.
Posting a privacy policy on your web site is not compulsory, but considered good practice. Many users will check the privacy policy prior to registering on a site or making a purchase.


Like Doanh nhân số