Program (Chương trình)

Chương trình là một kỹ thuật được thiết lập để lưu trữ trong bộ nhớ của máy móc hoặc phần cứng được thực thi, bao gồm cả máy tính. 

By English

Program, a technical setting stored in the memory of a machine or piece of hardware to be executed, including computers

Like Doanh nhân số