Programming (Lập trình)

Lập trình thường chỉ lập trình máy tính là hành vi hướng dẫn máy tính thực hiện các nhiệm vụ

By English

Programming the act of instructing computers to perform tasks

Like Doanh nhân số