Project Manager (PM) (Người quản lí dự án)

Một người quản lý dự án là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý dự án. Người quản lý dự án có trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện và kết thúc dự án, thường liên quan đến các ngành xây dựng, kiến trúc, hàng không vũ trụ và quốc phòng, mạng máy tính, viễn thông, hoặc phát triển phần mềm. 

By English

A project manager is a professional in the field of project management. Project managers can have the responsibility of the planning, execution and closing of any project, typically relating to construction industry, architecture, aerospace and defense, computer networking, telecommunications or software development.

Like Doanh nhân số