Public domain (Tài sản công cộng)

Tài liệu có bản quyền tuy nhiên được xem là tài sản công cộng thì chủ yếu là do bản quyền đã hết hạn. 

Phần lớn các thông tin trên web đều không phải là một tài sản công cộng. Ngay cả khi các thông tin này là miễn phí (như các định nghĩa trong từ điển này), thì việc copy và tái xuất bản trên website của bạn cũng được xem là một hành động vi phạm bản quyền. 

By English

Something is considered to be in the public domain when now copyright exists on the material - usually because copyright has expired.

The vast majority of information on the web is not public domain. Even when information is made available for free (like the definitions in this dictionary), copying and republishing the information on your own web site would be a copyright violation.

Like Doanh nhân số