Query (truy vấn dữ liệu)

Trong công cụ tìm kiếm, "truy vấn" là một thuật ngữ tìm kiếm hoặc cụm từ tìm kiếm đã được nhập vào hộp tìm kiếm.

By English

In [search engine] terms, the "query" is the search term or search phrase entered into the search box

Like Doanh nhân số