Queue (Hàng đợi)

Hàng đợi (tiếng Anh: queue) là một cấu trúc dữ liệu dùng để chứa các đối tượng làm việc theo cơ chế FIFO (viết tắt từ tiếng Anh: First In First Out), nghĩa là "vào trước ra trước"
Trong hàng đợi, các đối tượng có thể được thêm vào hàng đợi bất kỳ lúc nào, nhưng chỉ có đối tượng thêm vào đầu tiên mới được phép lấy ra khỏi hàng đợi. Thao tác thêm vào và lấy một đối tượng ra khỏi hàng đợi được gọi lần lượt là "enqueue" và "dequeue". Việc thêm một đối tượng luôn diễn ra ở cuối hàng đợi và một phần tử luôn được lấy ra từ đầu hàng đợi.
Trong tin học, cấu trúc dữ liệu hàng đợi có nhiều ứng dụng: khử đệ qui, tổ chức lưu vết các quá trình tìm kiếm theo chiều rộng và quay lui, vét cạn, tổ chức quản lý và phân phối tiến trình trong các hệ điều hành, tổ chức bộ đệm bàn phím.

By English

In computer science, a queue is a particular kind of abstract data type or collection in which the entities in the collection are kept in order and the principal (or only) operations on the collection are the addition of entities to the rear terminal position, known as enqueue, and removal of entities from the front terminal position, known as dequeue. This makes the queue a First-In-First-Out (FIFO) data structure. In a FIFO data structure, the first element added to the queue will be the first one to be removed. This is equivalent to the requirement that once a new element is added, all elements that were added before have to be removed before the new element can be removed. Often a peek or front operation is also entered, returning the value of the front element without dequeuing it. A queue is an example of a linear data structure, or more abstractly a sequential collection.

Like Doanh nhân số