Quicksort (Sắp xếp nhanh)

Sắp xếp nhanh (Quicksort), còn được gọi là sắp xếp kiểu phân chia (part sort) là một thuật toán sắp xếp phát triển bởi C.A.R. Hoare, dựa trên phép phân chia danh sách được sắp thành hai danh sách con. Khác với sắp xếp trộn, chia danh sách cần sắp xếp a[1..n] thành hai danh sách con có kích thước tương đối bằng nhau nhờ chỉ số đứng giữa danh sách, sắp xếp nhanh chia nó thành hai danh sách bằng cách so sánh từng phần tử của danh sách với một phần tử được chọn được gọi là phần tử chốt. Những phần tử nhỏ hơn hoặc bằng phần tử chốt được đưa về phía trước và nằm trong danh sách con thứ nhất, các phần tử lớn hơn chốt được đưa về phía sau và thuộc danh sách đứng sau. Cứ tiếp tục chia như vậy tới khi các danh sách con đều có độ dài bằng 1. 

By English

Quicksort, or partition-exchange sort, is a sorting algorithm developed by Tony Hoare that, on average, makes O(n log n) comparisons to sort n items. In the worst case, it makes O(n2) comparisons, though this behavior is rare. Quicksort is often faster in practice than other O(n log n) algorithms. Additionally, quicksort's sequential and localized memory references work well with a cache. Quicksort is a comparison sort and, in efficient implementations, is not a stable sort. Quicksort can be implemented with an in-place partitioning algorithm, so the entire sort can be done with only O(log n) additional space used by the stack during the recursion

Like Doanh nhân số