QuickTime

Một chương trình và tiêu chuẩn được phát triển bởi Apple. Nó xử lý các loại phương tiện như video, hình ảnh và âm thanh.

By English

A program and standard developed by Apple. It handles all kinds of rich media like video, images, sound etc

Like Doanh nhân số