Quirks mode (Chế độ quirks)

Khi chọn DOCTYPE không đúng với quy định ở trên cùng của tài liệu [HTML], Internet Explorer sẽ đưa nó vào chế độ quirks, sau đó Internet Explorer sẽ cố gắng để phân tích các tập tin HTML trong một cách tương thích ngược. Nếu CSC của bạn không hiển thị đúng trên Internet Explorer thì hãy kiểm tra xem DOCTYPE của bạn đã được khai báo đúng chưa.

By English

When the DOCTYPE is not properly specified at the top of the HTML document, Internet Explorer goes into quirks mode, attempting to parse the HTML file in a backwards compatible way. If you just can't get your CSS styles to display properly in Internet Explorer, check that your DOCTYPE is declared properly.

Like Doanh nhân số