Radio button (Nút bấm radio)

Được sử dụng trong một [website], một nút bấm radio là một yếu tố lựa chọn. Đó là một vòng tròn nhỏ mà người dùng có thể bấm vào. Sau khi nhấn vào, nút radio có một dấu đen ở trung tâm. Nút bấm radio thường được sử dụng cho một lựa chọn. Khi chọn nhiều tùy chọn thì checkbox sẽ được sử dụng.

By English

Used in a web form, a radio button is a selection element. It's a small circle that the user can click on. Once clicked, the radio button has a black dot in the center. Radio buttons are commonly used where there is an either/or option. When multiple options can be selected, checkboxes are more commonly used. 

Like Doanh nhân số