Radix Sort (Sắp xếp theo cơ số)

Trong khoa học máy tính, thuật toán sắp xếp theo cơ số là một thuật toán sắp xếp không so sánh. Thuật toán này được thực hiện dựa trên ý tưởng nếu một dãy số đã được sắp xếp hoàn chỉnh thì các từng chữ số cũng sẽ được sắp xếp hoàn chỉnh dựa trên giá trị của các chữ số đó. Thuật toán này yêu cầu dãy cần được sắp xếp có thể so sánh thứ tự các vị trí vì thế sắp xếp theo cơ số không giới hạn ở tập số nguyên (ta có thể dễ dàng đưa dạng xấu về cơ số nhị phân). 

By English

In computer science, radix sort is a non-comparative integer sorting algorithm that sorts data with integer keys by grouping keys by the individual digits which share the same significant position and value. A positional notation is required, but because integers can represent strings of characters (e.g., names or dates) and specially formatted floating point numbers, radix sort is not limited to integers. Radix sort dates back as far as 1887 to the work of Herman Hollerith on tabulating machines

Like Doanh nhân số