Ranking function (Chức năng xếp hạng)

Trong truy vấn thông tin, một chức năng xếp hạng là một chức năng được sử dụng bởi công cụ tìm kiếm ([search engine]) để xếp hạng các tài liệu theo độ phù hợp với các truy vấn tìm kiếm đưa ra 

By English

In information retrieval, a ranking function is a function used by search engines to rank matching documents according to their relevance to a given search query.

Like Doanh nhân số