Ranking (Thứ hạng)

Một khái niệm rộng mô tả cách một [website] vận hành. Nó thường được sử dụng để xếp hạng công cụ tìm kiếm ([search engine]), đó là vị trí của website trong [SERP] của một công cụ tìm kiếm cụ thể, một cụm từ tìm kiếm cụ thể. Một website có thể có nhiều hơn một bảng xếp hạng, ví dụ, nó có thể xếp hạng #1 cho thuật ngữ tìm kiếm "widget" và #3 cho "gadget"

By English

A broad term that describes how well a site performs. Most commonly used to refer to search engine ranking, which is the position of the site in the SERP of a particular search engine, for a particular search phrase.

One web page can have more than one ranking, for example, it can rank #1 for the search term "widget" and #3 for "gadget".

Like Doanh nhân số