Raster graphics (Đồ họa raster)

Một hình ảnh raster được tạo từ nhiều điểm ảnh ([pixel]), sắp xếp trong một mạng lưới. Hình ảnh raster có độ phân giải phụ thuộc - càng nhiều điểm ảnh có trong lưới điện thì sẽ có độ phân giải cao và chất lượng hình ảnh cao hơn.

Ví dụ về các định dạng hình ảnh mành phổ biến bao gồm [JPG/JPEG], [BMP], [GIF], và [PNG]. 

By English

A raster image is made up of pixels, arranged in a grid. Raster images are resolution dependant - the more pixels there are in the grid, the higher the resolution and the higher the image quality. Examples of popular raster image formats include JPG, BMP, GIF and PNG.

Like Doanh nhân số