Readability (Độ dễ đọc)

Độ dễ đọc là là mức độ dễ dàng trong việc đọc và hiểu văn bản. Có nhiều yếu tố khác nhau để đo lường độ dễ đọc đã được sử dụng chẳng hạn như “tốc độ của sự nhận biết”, “cảm quan ở khoảng cách”, “cảm quan ở tầm nhìn ngoại vi”, “khả năng hiển thị”, “kỹ thuật phản chiếu chớp mắt”, “tốc độ làm việc” (ví dụ, tốc độ đọc), “cử động mắt” và “sự mệt mỏi trong việc đọc”. 

By English

such as "speed of perception," "perceptibility at a distance," "perceptibility in peripheral vision," "visibility," "the reflex blink technique," "rate of work" (e.g., speed of reading), "eye movements," and "fatigue in reading".

Like Doanh nhân số