Real data type (Kiểu số thực)

Kiểu số thực là một kiểu dữ liệu được sử dụng trong chương trình máy tính để biểu diễn xấp xỉ một số thực. Do các số thực đều không đếm được, nên với một lượng thông tin hữu hạn, máy tính không thể biểu diễn số thực một cách chính xác. Thường thì để biểu diễn một số thực, máy tính sẽ sử dụng một hữu tỷ xấp xỉ tương đương.

By English

A real data type is a data type used in a computer program to represent an approximation of a real number. Because the real numbers are not countable, computers cannot represent them exactly using a finite amount of information. Most often, a computer will use a rational approximation to a real number.

Like Doanh nhân số