Real estate (Bất động sản)

Trong thiết kế web, thuật ngữ "real estate" đề cập đến không gian trên một trang của [website] chứ không phải là bất động sản thực. Ví dụ, không gian của trang mà được gọi là [above the fold] (có thể nhìn thấy mà không cần cuộn chuột) được xem là một giá trị "bất động sản" mà không nên lãng phí cho các nội dung không liên quan. 

By English

In web design the term refers to space on a page rather than real-world properties. For example, the section of the web page that is above the fold (visible without scrolling), is considered valuable "real estate", not to be wasted on irrelevant content.

Like Doanh nhân số