Reciprocal link (Liên kết đối xứng)

Một liên kết đối xứng hoặc liên kết đáp lại là một liên kết từ [website] A đến website B, để đổi lấy một liên kết từ B đến A. Hai chủ sở hữu website đồng ý trao đổi liên kết. Về lý thuyết, cả hai website có được một lợi thế nhỏ trong bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm ([search engine]).

By English

A reciprocal link or reciprocated link is a link back from web site A to web site B, in return for a link from B to A. The two web site owners agree to exchange links. In theory, both web sites gain a small advantage in search engine rankings.  

Like Doanh nhân số