Redirect (Chuyển hướng)

Chuyển hướng xảy ra khi một [website] tự động chuyển người dùng đến một website khác. Có một số cách để chuyển hướng truy cập và vài nguyên nhân tại sao bạn muốn chuyển hướng truy cập. Phương pháp chuyển hướng thường được sử dụng là "[301 redirect]". Điều này cho thấy rằng các website mà bạn đang tìm kiếm đã vĩnh viễn chuyển đến vị trí mới. Rất thuận tiện khi bạn muốn thay đổi tên miền công ty và chắc chắn rằng những người nhập [URL] cũ vẫn có thể đến được website mới của bạn.

By English

A redirect occurs when a web page automatically sends users to another web page. There are several ways to redirect visitors and several reasons why you would want to redirect visitors. The redirect method most commonly used is a "301 redirect". This indicates that the page you are looking for has permanently moved to the new location. It's handy for when you want to change your company domain and want to make sure people who enter your old URL still arrive at your site. 

Like Doanh nhân số