Reference (Tham chiếu)

Tham chiếu là một mối quan hệ giữa các đối tượng trong đó có một đối tượng chỉ định, hoặc hoạt động như một phương tiện kết nối hoặc liên kết đến đối tượng khác. Đối tượng đầu tiên trong mối quan hệ được cho là đề cập đến đối tượng thứ hai. Đối tượng thứ hai – mà đối tượng đầu tiên đề cập đến – được gọi là biến tham chiếu của đối tượng đầu tiên. 

By English

Reference is a relation between objects in which one object designates, or acts as a means by which to connect to or link to, another object. The first object in this relation is said to refer to the second object. The second object – the one to which the first object refers – is called the referent of the first object

Like Doanh nhân số