Referrer (Tham khảo)

[URL] của trang mà người dùng truy cập trước khi nhấp chuột thông qua [website] gọi là tham khảo URL hay tham khảo. Nói một cách khác, đây là nơi mà lượng truy cập website chuyển tới.

By English

The URL of the page that your site visitors were on directly before clicking through to your site is called the referring URL or referrer. In other words, it is where your site traffic comes from.

Like Doanh nhân số