Relevancy (Mối liên quan)

Khi bạn thực hiện tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm ([search engine]), các thuật toán ([algorithm])công cụ tìm kiếm sẽ nỗ lực để đo lường có bao nhiêu trang liên quan được index theo cụm từ tìm kiếm và nó sẽ hiển thị các trang liên quan nhất lên hàng đầu. Cải thiện sự liên quan của một trang đối với các thuật ngữ tìm kiếm cụ thể hoặc cụm từ tìm kiếm là một phần quan trọng trong [SEO]. Điều quan trọng cần lưu ý là công việc của SEO không phải là làm cho các trang có liên quan hơn mà là đảm bảo rằng các công cụ tìm kiếm có thể xác định được chính xác mức độ liên quan. 

By English

When you do a search on a search engine, the search engine algorithm attempts to measure how relevant pages in its index are to your search phrase and it displays the most relevant pages at the top. Improving the relevancy of a page for a particular search term or search phrase is an important part of SEO. It's important to note that the SEO's job is not to make the page more relevant (the content does that), but rather to make sure that the search engine can accurately determine its relevancy.

Like Doanh nhân số