Resource Description Framework RDF (Framework mô tả tài nguyên)

Framework Mô Tả Tài Nguyên (RDF) là một nhóm các đặc tả của tổ chức World Wide Web Consortium ([W3C]) có nguồn gốc được thiết kế như là mô hình dữ liệu siêu liên kết. RDF được sử dụng như là một phương thức chung nhất cho các mô tả khái niệm hoặc mô hình hóa của thông tin được diễn dịch trong các tài nguyên web, sử dụng trong các định dạng cú pháp ([syntax]) khác nhau.

By English

The Resource Description Framework (RDF) is a family of World Wide Web Consortium (W3C) specifications [1] originally designed as a metadata data model. It has come to be used as a general method for conceptual description or modeling of information that is implemented in web resources, using a variety of syntax notations and data serialization formats.

Like Doanh nhân số